Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้มีศักยภาพการทำวิจัยที่สูงขึ้น ด้วยงบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 (2553-2555) ประมาณ 12 หมื่นล้านบาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีผลงานด้านการวิจัย ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World-Class University) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โครงการนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับแผนพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ของภูมิภาคนี้