Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

การชี้แจงแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

สรุปประเด็นสำคัญ

เรื่อง การชี้แจงแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

...................................................

1. ภาพรวมการจัดสรร

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นงบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 2,000 ล้านบาท หมวดงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยแบ่งเป็น

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนเงิน 30 ล้านบาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับมหาวิทยาลัย 9 แห่ง จำนวนเงิน 1,416 ล้านบาท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รวม 54 กลุ่มวิจัยเชิงบรูณาการ 921 โครงการวิจัย

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 69 แห่ง จำนวน 554 ล้านบาท

สำหรับ มจธ. มี 5 กลุ่มวิจัย จำนวน 99 โครงการวิจัย จำนวนเงิน 112.99 ล้านบาท

2. สรุปประเด็นการหารือ

2.1 สกอ. วช. และสำนักงบประมาณ ให้ปรับทบทวน โครงการ ตัวชี้วัด และส่งให้ สกอ.ภายในเวลา 1 เดือน คือส่งภายใน ตุลาคม 2553 และจะล้างข้อมูลในระบบของ สกอ. ใหม่ โดยโครงการที่ปรับใหม่จะให้เน้นให้มีองค์ประกอบเป้าหมายครบ 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิต ศูนย์ความเป็นเลิศ และการใช้ประโยชน์ และมีคณะกรรมการมาพิจารณาโครงการ โดย สกอ. จะเป็นผู้พิจารณาภาพรวมให้ได้เท่ากับเป้าหมายในเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

2.2 เมื่อโครงการผ่านการพิจารณา จะทำลงนามบันทึกข้อตกลง และมีแผนการใช้เงินงวดแรก 60 % ของวงเงิน และมีแนวทางการพิจารณาจะเป็นลักษณะ cluster base ไม่ใช่ university base โดยคลัสเตอร์นั้นๆ จะได้รับงบประมาณทันทีโดยไม่ต้องรอให้ทุกคลัสเตอร์ผ่านทั้งมหาวิทยาลัย

2.3 การเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS และการใช้งบประมาณจะเป็นไปตามโครงการที่อนุมัติ โดยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ ที่ กค 0406.3/ ว 14 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งสาระสำคัญ เป็นการเบิกจ่ายตามเงินงบประมาณแผ่นดิน และหากไม่มีข้อกำหนดให้ต้องนำเงินทุนวิจัยที่เหลืออยู่ส่งคืนให้แก่ผู้ให้ทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการให้ส่วนราชการนำเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่ง สกอ. ให้หลักการว่าจะให้เงินวิจัยแห่งชาติมีหลักการใช้เงินเหมือนกับทุนพัฒนาอาจารย์เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และมีหลักการให้สามารถใช้เป็นงบครุภัณฑ์ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 นอกจากนี้จะให้เงินมหาวิทยาลัยโดยไม่ขอคืน

2.4 การเตรียมข้อเสนอโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2555 มีเวลา 6 เดือน และ สกอ.จะคิดงบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 30 และส่วนที่สองร้อยละ 70 ดังนี้