Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้า” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใบสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ปีการศึกษา 2561
• 01 มิ.ย. 2561
แจ้งเพื่อทราบ การประกาศผลทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
• 23 พ.ย. 2553
คู่มือแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มจธ. ประจำปีงบประมาณ 2558
• 04 พ.ค. 2558
การบรรยายเรื่อง แนวนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
• 01 ม.ค. 2558
เอกสารการประชุม และเอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย
ผลการดำเนินการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554-2556
• 05 ส.ค. 2557
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
• 04 ส.ค. 2557
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับปิดโครงการ 2555-2556
• 30 พ.ค. 2556
ประกาศ/คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• 29 พ.ค. 2556
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555
• 29 มิ.ย. 2555
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มจธ. งบประมาณประจำปี 2554 ที่ใช้ในปี 2555
• 04 เม.ย. 2555
ประกาศการลงกิตติกรรมประกาศ
• 04 เม.ย. 2555
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยการบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๔ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ (๘) หากมีผลงานในลักษณะเป็นเอกสารทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ให้ลงกิตติกรรมประกาศในเอกสาร นั้นไว้ดังนี้
(ภาษาไทย)

“งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”

หรือ (ภาษาอังกฤษ)

“This work was supported by the Higher Education Research Promotion and National Research University Project of Thailand , Office of the Higher Education Commission ”

การบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
• 27 มี.ค. 2555
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มจธ. 99 โครงการ
• 23 มี.ค. 2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
• 16 ก.พ. 2555
การเปลี่ยน "ทุนนักศึกษา"/ "ทุนการศึกษา"เป็น"ค่าจ้างนักศึกษา"
• 15 ก.พ. 2555
ขออนุมัติในหลักการการเบิกจ่ายที่เกิดก่อนวันที่ได้รับเงินงบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
• 15 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัยตามโครงการ NRU
• 15 ก.พ. 2555
รายชื่อโครงการกลุ่มวิจัย
• 10 พ.ค. 2554
เลขบัญชี 3 มิติ
• 05 พ.ค. 2554
ใบเสนอซื้อจ้าง และใบรายงานการซื้อจ้าง
• 10 มี.ค. 2554
ไฟล์เอกสาร การบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
• 29 ธ.ค. 2553
เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์
สรุปประเด็นสำคัญ การชี้แจงแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554
• 17 ก.ย. 2553
สรุปประเด็นสำคัญ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์
• 07 ก.ย. 2553
   
คลัสเตอร์ ด้านพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อมโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ.
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กับยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


ที่มา: รายการค้นความรู้ คมความคิด สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า
วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ


เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า-2
วันที่ 7 พ.ค.56 เสวนาพิเศษ : ความพร้อมในการแข่งขัน
ของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีประชาคมอาเซียน"