Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

รายชื่อโครงการกลุ่มวิจัย

โครงการกลุ่มวิจัยด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

1

การพัฒนากระบวนการคำนวณทางวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

2

แบบจำลองทางพลวัติเชิงโมเลกุลของไอออนและสารประกอบไอออนในระบบสารละลาย

ผศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์

3

เทคโนโลยีการคำนวณในการขึ้นรูปโลหะแผ่น

ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

4

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน

ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

5

การพัฒนาความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็ก

ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

6

การประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์และระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ผศ.ดร.สนิท วงษา

7

การคำนวณจุดตรึงและปัญหาดุลยภาพ

ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม

8

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อสองครั้ง

ผศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์

9

การเข้ารหัสและการส่งผ่านข้อมูลมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายยุคหน้า

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์

10

แบบจำลองการคำนวณเพื่อระบบสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์

ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี

11

โครงสร้างแบบจำลองการมองเห็นสำหรับข้อมูลทางการแพทย์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

12

การวิจัยเพื่อการวางรากฐานและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

13

โครงการทดสอบผลของการปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์เก็บอากาศสำหรับหายใจยามฉุกเฉินเพื่อการหนีอัคคีภัย

ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู

14

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อการสื่อสารที่ดี

อ.ชาย สัญญาวิวัฒน์

15

การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารประวัติศาสตร์เพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชุมชนเมืองเก่าในเพชรบุรี

ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุลโครงการกลุ่มวิจัยด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

1

การทำนายอายุการใช้งานของแม่พิมพ์โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และโครงข่ายประสาทเทียม

ดร.กุศล พร้อมมูล

2

การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะด้วยเทคโนโลยีด้านไตรบอโลยี

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์

3

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับโลหะแผ่นความแข็งแรงสูง

รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

4

การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานโดยการขึ้นรูปโลหะภายใต้อุณหภูมิสูง

รศ.ดิลก ศรีประไพ

5

การป้องกันการเกิด Adhesion ในการขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

6

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์

7

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น

ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ

8

เทคโนโลยีระบบช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

9

การพัฒนาวิธีทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่นและการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง

รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน

10

การออกแบบสร้างโหลดอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันไฟกระโชกในระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง

11

การออกแบบตัวควบคุมและตัวกรองสัญญาณสำหรับระบบที่ไม่แน่นอนโดยประยุกต์ใช้ในงานขบวนการวิเคราะห์สัญญาณ วิศวกรรมชีวภาพ และ วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

12

การสร้างโมเดลภาพและวัตถุ สำหรับการตรวจสอบด้วยภาพในอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

13

การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ

รศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร

14

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการช่วยเหลือและกายภาพบำบัด

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

15

การประเมินสภาพจราจรโดยใช้ GPS และการประมวลผลภาพจากรถเคลื่อนที่

ผศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์โครงการกลุ่มวิจัยด้านพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

1

พรมแดนใหม่ของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้

ศ.ดร.สำเริง จักรใจ

2

การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร.ศิริชัย เทพา

3

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส

ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ

4

การถ่ายเทความร้อนผ่านตาข่ายพรางแสงโดยใช้การพาความร้อน แบบธรรมชาติและแบบบังคับ

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันท์

5

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

รศ.ดร.พิชัย นามประกาย

6

การเพิ่มสมรรถนะของอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์

ผศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์

7

การออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

8

พฤติกรรมการตอบสนองเชิงอุณหภาพของผู้ใช้อาคารบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

9

พลวัตของคาร์บอนในป่าเขตร้อนชื้นและการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

10

การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินการเกษตรและประเมินศักยภาพในการเพิ่มการสะสมคาร์บอนในดิน

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

11

การประเมินค่าและการตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเพื่อเตรียมการสำหรับสภาวะโลกร้อน

ดร.George Andrew Gale

12

การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า

ดร.สาวิตรี การีเวทย์

13

การจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำและการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

14

การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารเสี่ยงอันตรายด้วยกระบวนการเคมีขั้นสูง

รศ.ดร.จินต์ อโณทัย

15

การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน

รศ.ดร.ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ

16

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวและปัจจัยการยังชีพของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย

ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

17

การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

18

โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

19

การศึกษานโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

20

การศึกษาการส่งแสงธรรมชาติและความร้อนสู่หน้าต่างและการใช้ท่อนำแสง

ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์

21

การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของของไหลภายใต้ผลกระทบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันท์

22

การพัฒนาการส่งถ่ายของไหลด้วยเทคนิค electro-wetting on dielectrics

ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล

23

การประเมินนโยบายด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสภาวะความสบายและคุณภาพอากาศ

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

24

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหลายพิกัดกำลังสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

25

การพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ในเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้ในระบบควบคุมสภาวะอากาศสำหรับวงการปศุสัตว์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

26

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ้านพักอาศัยที่ออกแบบโดยวิธีและวัสดุที่แตกต่างกัน

ดร.พัฒนะ รักความสุข

27

การเตรียมและการดัดแปลงพื้นผิวของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชันเพื่อลดการเกิดฟาวลิงของโปรตีน ในการแยกกลับคืนโปรตีนจากน้ำทิ้งของกระบวนการผลิตอาหารทะเล

ผศ.ดร.อำไพ ชนะไชย

28

การวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์ทางอุณหภาพ

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

29

การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำตาลร่วมกับการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ผสม

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจรโครงการกลุ่มวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

1

การใช้ประโยชน์จากของเสียในงานด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

2

การพัฒนาเทคโนโลยีการคอมปาวด์และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากอะลิฟาติกพอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสมที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

3

การสังเคราะห์พอลิเมอร์จากสารเคมีที่มาจากชีวมวลนอกกลุ่มอาหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคอมปาวด์และผลิตขึ้นรูปพอลิเมอร์ดังกล่าว

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

4

การพัฒนาเถ้าถ่านหิน และเถ้าชีวมวล เพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

5

การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อการตรวจวัดสารต่างๆในทางการแพทย์ อาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีความไวสูงมากโดยอาศัยวัสดุนาโน

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

6

โครงการการศึกษาและพัฒนาฟิล์มบาง TiO2 เพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา

7

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ TiO2-HAP ด้วยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอนเพื่อใช้ในปฏิกริยาโฟโตคะตะลิสต์

รศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล

8

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ของไหลนาโน ในงานอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

9

การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้

รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

10

การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

11

การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมทางกายภาพของอุปกรณ์เพียโซอีเล็คทริกแบบซ้อนกันเป็นชั้น

ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี

12

โครงการปรับปรุงอะลูมิเนียมผสมสำหรับอุตสาหกรรมหล่อโลหะและการอัดขึ้นรูป

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

13

การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และการเคลือบฟิล์มบางสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

14

การวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์และอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

15

การวิจัยและพัฒนาวัสดุเชิงทัศนศาสตร์สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์/แกมมาและการประยุกต์ทางเลเซอร์

รศ.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล

16

การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์โครงการกลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

1

การบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์

รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน

2

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้พืช

รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

3

การแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดทางชีววิทยากรณีศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักและไซยาไนด์

ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

4

การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียที่มีซัลเฟตสูง

น.ส.พรพรรณ พาณิชย์นำสิน

5

การดัดแปรแป้งข้าวด้วยความร้อนชื้นเพื่อลดการพองตัวและเพิ่มปริมาณ Resistant Starch

รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ

6

การศึกษากระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวด้วยด่าง และการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม

รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร

7

การอบแห้งอาหารด้วยไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศและรังสีอินฟราเรดไกล

รศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล

8

ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ในภาชนะปิดสนิท

รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

9

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชไทย

ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

10

การพัฒนาถาดไบโอโฟม กระดาษกันรา และฟิล์มที่บริโภคได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด

รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น

11

การปรับปรุงสมบัติต้านมะเร็งและสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารผงซึ่งผลิตจากกาบใบนอกของกะหล่ำปลีด้วยเทคนิคอบแห้งแบบต่างๆ

ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ

12

การผลิต สมบัติทางกล และสมบัติการต่อต้านจุลินทรีย์ของแผ่นฟิล์มใยนาโนของพอลิเมอร์ ประกอบของเซลลูโลสแอซิเตทและพอลิเอธิลีนออกไซด์ซึ่งบรรจุอนุภาคนาโนซิงค์

ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์

13

การผลิตสารมูลค่าสูงจากชีวมวลและการนำไปประยุกต์ใช้

รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย

14

การผลิต Immunoglobulin Y (IgY) ใช้ในอาหารกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง

ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา

15

การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวแก้วมังกร

ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง

16

เทคโนโลยีการเก็บรักษามะม่วง

ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

17

การพัฒนาเทคโนโลยีทางไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดตัวบ่งบอกทางชีวภาพ

นางสาวสิริมาลย์ งามชนะ

18

การพัฒนา ligand-conjugated nanoparticles เพื่อเป็นระบบส่งยา Doxorubicin ไปยังเป้าหมายสำหรับการรักษามะเร็งเต้านม

ผศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต

19

การศึกษาแบบจำลองทางชีวกลศาสตร์ของเซลล์กระดูกอ่อนสำหรับผู้ป่วยข้อกระดูกเสื่อม

ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

20

การวิเคราะห์แรงบิดของมินิสกรูทางทันตกรรมจัดฟันโดยการทดลองและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

21

การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหา Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์

22

สมบัติทางกลและการเข้ากันได้ทางชีวภาพของผิวเคลือบ F-DLC บนโลหะผสมไทเทเนียมสำหรับใช้งานทางการแพทย์

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

23

การศึกษาระบบการควบคุมการสังเคราะห์ลิปิดในจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง

24

การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของคาร์บอนนาโนทูปส์ที่ดัดแปลงด้วยระเบียบวิธีทางเคมีควอนตัม

ดร.รุ่งทิวา พลังสันติกุล