Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

ข้อมูลการผลิตผลงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย ในฐาน Scopus ตั้งแต่ปี 2004 – 2008 (ระยะ 5 ปี) และข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

 ประเภทของดัชนี

2547 (2004)

2548 (2005)

2549 (2006)

2550 (2007)

2551 (2008)

2.1 การวิจัยและนวัตกรรม

     2.1.1 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Research Articles+ Reviews)

111

118

174

227

237

     2.1.2 จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

0.2

0.2

0.3

0.4

0.4

     2.1.3 จำนวนผลงานที่อาจารย์เป็นนักวิจัยหลัก (Corresponding Authors)

85

87

125

166

164

     2.1.4 จำนวนครั้งของการถูกอ้างอิง (Citation) ต่อจำนวนผลงานทั้งหมด

7.4

7.0

5.6

4.6

3.6

     2.1.5 ค่าเฉลี่ย Journal Impact Factors/(จากฐาน ISI) 

     (ผลรวม Impact Factors ต่อจำนวนผลงานทั้งหมด)

1.545

1.620

1.503

1.554

1.705

     2.1.6 จำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิ์ - สิทธิบัตรที่ยื่นจด

             2.1.6.1 ในประเทศ

6

11

15

19

12

             2.1.6.2 ต่างประเทศ

2.2 การเรียนการสอน

     2.2.1 สัดส่วนนักศึกษา/อาจารย์

24

24

27

28

28

     2.2.2 จำนวนอาจารย์ปริญญาเอก/จำนวนอาจารย์ทั้งหมด

48%

50%

53%

56%

59%

     2.2.3 จำนวนศาสตราจารย์/จำนวนอาจารย์ทั้งหมด

2%

1%

2%

2%

2%

     2.2.4 สัดส่วนบัณฑิตศึกษา/นักศึกษาทั้งหมด

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

2.3 ความเป็นนานาชาติ

     2.3.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

49

48

54

59

83

     2.3.2 จำนวนบุคลากร อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติ

33

36

41

40

40

       2.3.3 ผลงานตีพิมพ์ร่วมที่ฝ่ายไทยเป็นผู้วิจัยหลัก/จำนวนผลงานทั้งหมด

0.12

0.17

0.14

0.13

0.15

2.4 ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต

     2.4.1 เงินทุนวิจัยร่วม (ล้านบาท)

189.24

270.83

393.39

456.96

520.19

     2.4.2 ผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ (จำนวนเรื่อง)

51

56

65

80

102

     2.4.3 สิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิ์ - สิทธิบัตรที่ยื่นจด (จำนวนเรื่อง)

6

11

15

19

12

     2.4.4 รายได้ที่เกิดขึ้น (ล้านบาท)

20.48

29.29

47.60

61.41

88.00

     2.4.5 บริษัทที่เกี่ยวข้อง (จำนวน)

17

32

32

32

52

     2.4.6 กลุ่ม/ศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง (จำนวน)

34

59

66

69

80

     2.4.7 จำนวนนักศึกษาบัณฑิตที่ผลิต (คน)

2,890

3,373

3,383

3,351

3,173