Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง”

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (Energy and Environment Research Cluster) ได้จัดประชุมวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง” สำหรับโครงการภายใต้คลัสเตอร์ทั้ง 29 โครงการ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.  มีหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้แทนเข้าร่วมถึง 26 โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 ท่าน บรรยากาศของการประชุม เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการบรรยายเป็นกันเองแบบสบายๆ  ถึงแม้ว่าเวลาในการนำเสนอของแต่ละโครงการมีเพียง 10 นาที  แต่ผู้เข้าร่วมทุกท่านก็ได้สละเวลามาในวันเสาร์โดยให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกันครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบว่าใครกำลังทำอะไร รู้เขา รู้เรา เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน อันเป็นลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการร่วมระดมความคิดกันอย่างกว้างขวาง และได้กำหนดเป้าหมายของ Cluster ให้ชัดเจนขึ้น คือ Climate Change และ Low Carbon Society