Search

kmuttbook nru banner mua banner ThaiNRU poster kmutt poster kmutt qrcode

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ.

สกอ. ได้จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Performance Agreement) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาและอธิการบดี 9 มหาวิทยาลัยวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานรัฐ

บันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับมหาวิทยาลัย 9 แห่ง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University – NRU) นั้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่า งบประมาณโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยเป็นงบประมาณภายใต้งบปกติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2554 และมหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นเงิน 112.99 ล้านบาทเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
ในระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาจัดทำระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายในมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อแยกจากการบริหารงบประมาณปกติ และจะขอความร่วมมือจากอาจารย์นักวิจัยทุกท่านที่กำลังมีผลงานวิชาการ โปรดระบุในกิตติกรรมประกาศว่าเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด้วย เพื่อจะได้ปรากฏเป็นผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว และจะเป็น Output / Outcome ของมหาวิทยาลัยที่ สกอ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการให้ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป

ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ "ร่าง" พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผ่านวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ ในวาระที่ 2 (ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา) และ วาระที่ 3 (ลงมติ) ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553

18 - 19 ส.ค. 53

สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 - 3

6 ก.ย. 53

วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

10 ก.ย. 53

การนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่แล้วเสร็จ พร้อมส่งข้อมูลให้กับ สกอ. วช. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตามลำดับ

   1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (01/11/2553)
   2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (01/11/2553)
   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (02/11/2553)
   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (03/11/2553)
   5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (09/11/2553)
   6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11/11/2553)
   7. มหาวิทยาลัยมหิดล (11/11/2553)
   8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (12/11/2553)
   9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (15/11/2553)

หมายเหตุ : รายชื่อมหาวิทยาลัยข้างต้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

กำหนดการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555
โดยคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่นสุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)
รายละเอียดโครงการ

โครงการทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย

แบบฟอร์มที่คณะกรรมการร่วม สกอ. - วช. ใช้สำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยย่อยที่จะดำเนินการในแต่ละ Cluster ของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โปรด Download เพื่อจัดทำทุกโครงการตามแบบฟอร์มนี้ในทุกหัวข้อให้ครบถ้วน [ Download file ที่นี่ ]
ระบบ Online จะเปิดให้กรอกข้อมูล และ Upload file ของข้อเสนอโครงการได้ในระหว่างวันที่ 18 - 30 ตุลาคม 2553

process nru project